nákupní košík
V košíku není žádné zboží.

Reklamační řád

obchodní společnosti

AquaKlim, s.r.o.

se sídlem Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

identifikační číslo: 27849562

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 31571

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.sanatoria-klimkovice.cz

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího společnosti AquaKlim, s.r.o. se sídlem Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 27849562, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 31571.

 

Reklamační řád popisuje postup při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 

Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující se Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti Aquaklim, s.r.o.

 

Reklamační řád internetového obchodu eshop.sanatoria-klimkovice.cz obsahuje informace potřebné při uplatňování reklamace ze strany kupujícího za zboží zakoupené v internetovém obchodě eshop.sanatoria-klimkovice.cz.

 

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

Záruční podmínky

Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující má právo uplatnit reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými zákony a datem minimální trvanlivosti uvedeným na obale. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

 

Prodávající neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí kupujícím a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany kupujícího.

 

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

a) V případě vady odstranitelné, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

b) V případě vady neodstranitelné bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

c) V případě vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

d) V případě vady jiné neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 

Převzetí zboží

Kupující je povinen:

a) Prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.

b) Při zjištění zjevných vad zboží, které jsou zjistitelné při převzetí, je kupující povinen s dopravcem sepsat záznam o poškození; kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

c) Neprodleně vady reklamovat u prodávajícího a doložit záznam o poškození, který musí být podepsán i dopravcem.

 

 

Vyřizování reklamací

V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje zasláním zboží společně s kopií dokladu o koupi a popisem vady na adresu prodávajícího Sanatoria Klimkovice, Recepce A, Hýlov 24, 742 83 Klimkovice.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 

 

Závěrečné ustanovení

Záruční podmínky v tomto řádu jsou platné pro všechny objednávky realizované prostřednictví elektronického obchodu na adrese eshop.sanatoria-klimkovice.cz

 

Možnost změny reklamačního řádu si prodávající vyhrazuje.